Struktura projektu

Projekt zahrnuje několik pracovních celků, z nichž každý se dále člení na vícero dílčích úkolů (viz obrázek).

jhg

Pracovní celek 1 – Analýza a hodnocení vybraných ekosystémových služeb

Ke zmapování ekosystémových služeb slouží rešerše odborné literatury a publikací zaměřených na specifika regionu. Potřebné informace budou zjišťovány také na úřadech (např. úřadech na ochranu přírody, statistických úřadech) a rovněž u místních aktérů (např. zemědělských a lesníckých podniků, vodohospodářů, turistických klubů, spolků pečujících o krajinu a sdružení na ochranu přírody).

Při hodnocení ekosystémových služeb je možné využít různé metody:

  • odborně podložené posudky („ekologické hodnocení“),
  • ekonomické hodnocení pomocí metod orientovaných na nabídku (náklady na uchování ekosystémů, resp. biotopů) nebo na poptávku (přímo přes tržní ceny a zjištěné preference; nepřímo prostřednictvím projevených preferencí = metoda cestovních nákladů, metoda hedonické ceny),
  • kvalitativní a kvantitativní šetření (např. expertní rozhovory, dotazování turistů, popř. denních hostů).

Pracovní celek 2 – Nástroje a instituce

Tento pracovní celek se zabývá nástroji a institucemi (aktéry), které mají vztah k ekosystémovým službám (ve východním Krušnohoří po obou stranách česko-německé hranice). Na základě odborné analýzy aktuální situace budou vyvozeny závěry se zřetelem na zvýšení přeshraniční účinnosti těchto nástrojů. Tyto závěry budou zpracovány adresně (pro politiky, úřady atd.).

Pracovní celek 3 – Zpracování výsledků pro jednotlivé cílové skupiny, práce s veřejností/ environmentální vzdělávání

V tomto pracovním celku budou získané výsledky zpracovány pro regionální aktéry a širokou veřejnost, aby lépe pochopili význam ekosystémových služeb. Tomuto záměru slouží populárně vědecké publikace a další různorodé, částečně i velmi inovativní metody environmentálního vzdělávání, např. virtuální naučné stezky, terénní hry s použitím navigace GPS, přírodovědné vycházky s průvodcem a e-learningový portál.