Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V. (IÖR)

leibniz

PD Dr. Olaf Bastian

image006

Olaf Bastian vystudoval biologii na univerzitě v Lipsku, promoval na téma ekologie lesa na oddělení lesního hospodářství Tharandt na Technické univerzitě v Drážďanech a habilitoval se v oboru krajinné ekologie na Univezitě Martina Luthera v Halle-Wittenberg. Do konce roku 2007 působil v Saské akademii věd v Lipsku a od roku 2004 vedl pracovní skupinu „Ekosystém a charakter území“ („Naturhaushalt und Gebietscharakter“). Od roku 2009 je vědeckým pracovníkem IÖR, pracuje zde mimo jiné na česko-německém projektu Cíle 3 „Zelená síť Krušné hory“ („Grünes Netzwerk Erzgebirge“). Těžiště jeho odborné činnosti spočívá v těchto oblastech: druhy a biotopy, ochrana přírody a krajiny, krajinné funkce a potenciály přírodního prostoru, ekosystémové služby, hodnocení krajiny, změny krajiny, cíle týkající se kvality životního prostředí, územní plánování, environmentální etika, udržitelný rozvoj. Je členem saské zemské rady na ochranu přírody a členem výkonného představenstva Landesverein Sächsischer Heimatschutz E.V.

Dr. R.-U. Syrbe

image007

Ralf-Ulrich Syrbe je od roku 2009 vědeckým pracovníkem IÖR. Vystudoval učitelství a dříve pracoval jako učitel zeměpisu a matematiky na gymnáziu St. Benno v Drážďanech,dále v Saské akademii věd a v centru pro výzkum životního prostředí v Lipsku-Halle. Zabývá se geoekologii, resp. krajinnou ekologií, ochranou přírody a přírodních zdrojů, v poslední době pak zejména tématem ekosystémových služeb. Spolupracoval na projektu „Transeconet“, který se týkal propojení biotopů a chráněných oblastí přes státní hranice, na projektu „Löbestein“ (udržitelné využití bioenergie), podílel se na zpracování Strategie krajinné péče pro Sasko, v níž byly položeny odborné základy budoucích úkolů v oblasti podpory ochrany přírody ve spolkové zemi Sasko, rovněž na projektu „Landschaft Sachsen 2050″, v němž byly rozvinuty scénáře pro rozvoj biodiverzity a a podporu energie z obnovitelných zdrojů v okrese Görlitz. Je členem představenstva Mezinárodní společnosti krajinné ekologie (IALE)a centra pro výzkum krajiny v Drážďanech, kromě toho patří k radě mluvčích saské regionální skupiny „Bundesverband Beruflicher Naturschutz “ (BBN).

Prof. Dr. Wolfgang Wende

Leipniz - Direktion

Od roku 2010 je vedoucím oblasti výzkumu IÖR „Změna a management krajin“ („Wandel und Management von Landschaften“), na Technické univerzitě v Drážďanech vede katedru rozvoje sídel. Studoval krajinné plánování na Technické univerzitě v Berlíně a do roku 2008 zde působil jako vědecký pracovník a hostující profesor. V letech 2008 – 2009 byl vědeckým pracovníkem Spolkového úřadu životního prostředí (Umweltbundesamt) v oboru ekologický audit a územní environmetální plánování. V současné době je prvním předsedou německé společnosti pro hodnocení vlivů na životní prostředí (UVP-Gesellschaft). Odborně se zajímá o krajinné plánování, ekologický audit, regulaci zásahů, směrnice pro stavební plánování, evaluaci a další metodické rozvíjení nástrojů územního plánování a řízení, krajinnou politiku a zachování biodiverzity.

Dipl. Witschaftsingenieur Sylke Stutzriemer

Sylke Stutzriemer vystudovala ekonomii na Vysoké škole potravinářské v Dippoldiswalde a dálkově ekologii na ALH Haan. Od roku 1993 pracuje v Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung jako vědecká odborná referentka. Těžiště její práce spočívá v oblasti ochrany přírody a krajiny, ochrany druhů, městské ekologie a přeshraničního spojování biotopů, rovněž se zabývá statistikou. Jako dobrovolnice pracuje v radě Saské zemské nadace přírody a životního prostředí (LaNU), angažuje se v ochraně přírody a ptactva, řadu let vedla spolek na ochranu přírody.

Dipl. Ing. Birgit Kochan

Birgit Kochan vystudovala zemědělské pokusnictví . Od roku 1993 pracuje v Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung jako vědecká odborná referentka. Zabývá se zejména ochranou druhů a krajiny, ochranou městské přírody, ekologickými potenciály ladem ležících ploch ve vnitřních částech měst, systémy spojování biotopů, využití půdy v souladu s ochranou přírody, praktickou prací v oblasti ochrany přírody, environmentálním vzděláváním a prací s veřejností. Angažuje se ve spolku na ochranu přírody Grüne Liga Osterzgebirge.

Dipl. Ing. Nils Kochan

Nils Kochan vystudoval zemědělské pokusnictví a později hospodářskou informatiku. Těžištěm jeho práce je spojení environmentálního vzdělávání a informačních technologií. Přitom vznikly četné projekty, např. počítačová hra zaměřená na přírodu „Ulli Uhu entdeckt das Osterzgebirge“ („Výr Olda objevuje východní Krušnohoří“), mobilní průvodce východním Krušnohořím, mobilní program na určování rostlin a živočichů pro PDAS´s a webové databáze divoce rostoucích jabloní, půd a přírodních památek. V současné době spolupracuje na vydání knihy o půdách v Německu, Rakousku a Švýcarsku a věnuje se poradenství ohledně využívání nových technologií pro smartphones (LBS, augmented reality). Je aktivním členem regionálního spolku na ochranu životního prostředí Grüne Liga, dobrovolným průvodcem oblasti Natura 2000 a udržuje intenzivní kontakty s teplickým ekologickým sdružením Šťovík. Kromě toho má díky svému studiu a praktickým zkušeností s provozováním zemědělské činnosti jako přivýdělku bohaté zemědělské a lesnické znalosti.